Алсын  хараа

           Ажиллах орчин нөхцөл бүрдсэн, орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техник  хэрэгслээр хангагдсан, мэргэшсэн алба хаагч гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт шуурхай хүргэж, эрсдэлгүй Дундговийг бий болгоно.

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, хүч хэрэгслийн чадавхийг нэмэгдүүлэх замаар Монгол хүний аюулгүй амьдрах  таатай нөхцөлийг бүрдүүлж улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлого, үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.