2021 онд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан тушаал