ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

УТАС:  7059-101, 7059-105, 7059-3030

FACEBOOK: ДУНДГОВЬ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

ВЕБ: DU.NEMA.GOV.MN

ӨРГӨДӨЛ: 25.operator.du@nema.gov.mn

/// ЦЭЛМЭХ.ШУГУЙ.ХОЛБОСОН